Terms

By registration on this website or other use of a JetCarrier address you accept our terms.

Invoicing
Air Freight: 1-3 days after your package have arrived in Norway, it is usually in distribution; we will then send you an e-mail with a summary of your freight of the given batch. Please note that we do not send you a paper invoice. You can print these out from your acount.

Sea Freight: We usually invoice approx 14 days before the goods arrive to our terminal. All Sea Freight are to be prepaid.

These are the terms for unbooked packages arriving in the US.
• The terminal workers will try to figure out if this is a “part of” another delivery from the same supplier. If so, it will be sent the same way (Air/Sea) as the initial freight was.
• Otherwise we will try to find the most economic way to ship it to you.
• Our deciscion on unbooked packages is final.
• We reserve the right to demand that freight and other costs are prepaid.
Tip: BOOK YOU PACKAGES!

Warehouse Rental/Bonded Warehouse Rental
Weekly fee pr. 1.1.2015 is 100 NOK/SEK/DKK pr. cubic meter pr. week for ordinary warehousing and 200 NOK/SEK/DKK pr. cubic meter for bonded warehouse storage. There is a minimum fee of 25 NOK/SEK/DKK pr. week for ordinary storage and 50 NOK/SEK/DKK pr. week for bonded warehouse.
Regular customers have 7 days of free storage and Club JC members have 30 days free storage. These are both for normal warehousing/storage. For bonded warehouse the price is the same for all customers. Storage rent is only invoiced on a weekly bases, meaning that 1-7 days equals 1 week and 8-14 days equals 2 weeks. Warehousing is usually avoided if you make sure to upload an invoice from your purchases on your account.

Destruction and Unpaid Goods
Goods on bonded warehouse that exceed 6 months without the customer trying to fix whatever issue that might affect the package will be sent to destruction or sold to cover our costs. All customers will receive a last warning 14 days before this happens. Destruction cost pr. 1.1.2015 is 125 NOK/SEK/DKK pr. package that need to be destroyed. Destruction of packages is supervised by custom authorities. All goods that are prohibited to import or demands certain license or pre-approvals will only be destroyed and not sold.

Insurance and Claims
Transport insurance may be signed for separately in the booking prosess. The insurance is based on the value of your booking. This may not exceed the actual value of the goods.
ICC A for new goods
ICC C for used goods
Goods needs to be properly packed, it is the sender and receivers responsibility. If goods are inadequate packed and receive transport damages it might be denied any coverage. The packaging must always be done with the long transportation in mind. Packages travelling from a zip code in the U.S. all the way to a post office in Scandinavia are to be processed over and over at several trucks and terminals before finally reaching its destination. Heavy or bulky goods should always be sent on pallets. Min. fee insurance is 120 NOK/SEK/DKK.
Deductible from damages: vehicles 6000 NOK, packages 250 NOK each, pallets 950 NOK.

Alle oppdrag utføres i henhold til Incoterms / NSAB 2000.
1. Ansvar. JetCarrier ansvar reguleres av det gjeldende lands transportlovgivning og Incoterms / NSAB 2000. I henhold til vegfraktloven og NSAB 2000 er JetCarrier  ansvar ved skade og tap begrenset til 8,33 SDR, og ved forsinkelse til fraktbeløpet. Ansvarsbegrensningene i NSAB 2000 skal også gjelde for kontraktsbrudd som ikke omfattes av den gjeldende transportlovgivning eller Incoterms / NSAB 2000. JetCarrier anser gods som forsinket når det oppstår lengre enn 6 uker leveringstid på flygods og 16 uker for sjøgods. Leveringstiden gjelder fra godset er registrert inn i våre systemer i USA.
2. Ved bruk av JetCarrier.com ansvarer JetCarrier Inc for mottak av gods i terminal i Delaware USA, eksport og frakt. JetCarrier Inc ansvarer for at godset blir signert for ved mottak og at godset sendes til kundens registrerte hjem eller firma adresse. JetCarrier Inc overtar ansvaret for godset etter signert mottak og overtar samtidig den juridiske eienderett av godset fram til endelig leveranse hos kunden. JetCarrier INC i Delaware regner ikke gods som mottatt før det er registrert inn i JetCarrier systemet. At godset er signert for i USA anses kun som et foreløpig mottak og ikke et bekreftet mottak av gods.
3. Reklamasjon. Den som vil kreve erstatning for
(a) synlig tap eller skade, må gi JetCarrier melding om skaden og skadens art ved utlevering. Ved utlevering fra underleverandør (f.eks. PostNord) må det noteres i PN sitt system at det er skade ved utlevering.
(b) skjult tap eller skade, må meldes JetCarrier skriftlig senest 4 timer etter utleveringen. Ved utlevering fra underleverandør (f.eks. PostNord) må det noteres i PN sitt system at det er registrert skjult skade etter utlevering. Fristen er fortsatt 4 timer etter utlevert gods.
(c) forsinket utlevering, må meldes JetCarrier skriftlig innen 7 dager etter at godset ble stilt til hans rådighet, hvis ikke går kravet tapt.
Dersom det er gitt kvittering på transportdokumentet uten anmerkninger, skal det legges til grunn at godset ved utleveringen var i den stand som transportdokumentet angir, med mindre mottakeren kan bevise noe annet. Reklamasjoner på faktura må for å kunne gjøres gjeldende, fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold, og senest innen forfallsdato.
4. Sikkerhetsrett for fordringer som har oppstått i kontraktsperioden, har JetCarrier tilbakeholdsrett/panterett i sendinger til fordringene er dekket, til sikkerhet for fraktbeløpet og for øvrige fordringer på oppdragsgiveren.
5. Oppdragsgivers betalingsplikt: Uansett hva som gjelder for oppdragsgiverens betalingsplikt ifg. inngått betalingsavtale eller fraktavtale med andre enn JetCarrier , plikter oppdragsgiveren på anmodning å betale JetCarrier  tilgodehavende mot nødvendig dokumentasjon.
6. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Halden tingrett som verneting.
7. Ved å ta i bruk våre tjenester aksepterer du at Jetcarrier AS fortoller varen på vegne av deg til fastsatte priser.

Vegfraktloven

    • NSAB2015

Incoterms

GDPR

Vi reserverer oss for eventuelle skrivefeil på våre nettsider.
These are simplified terms of use, complete terms are available upon request.