Vilkår

Ved å registrere deg eller på annet vis ta i bruk en adresse på JetCarriers terminal i Newark Delaware aksepterer du våre vilkår.

Fakturering
Flyfrakt: 1-3 dager etter at pakken din er ankommet Norge er den i distribusjonsnettet, vi sender da ut en epost med oversikt over hvilke sendinger som ankommer til din registrerte e-post adresse. Fra og med 1.2.2008 sender vi ikke ut faktura men du må printe disse fra din konto «Mine faktura».

Sjøfrakt: Vi fakturerer ca 14 dager før godset ankommer Norge. All sjøfrakt må være betalt innen pakker og paller sendes/leveres ut.

Vi informerer om at følgende gjelder for pakker som ankommer ubooket
• JetCarrier INC i USA prøver å finne ut om det er en ettersending fra leverandøren, om de finner ut av dette får den samme fraktsett som hovedsendingen.
• Vi forsøker finne billigste variant for deg.
• Vår avgjørelse på ubookede pakker er endelig.
• Vi forbeholder oss retten til å kreve forhandsbetaling mot nye kunder.
• Som ny kunde blir du automatisk lagt til vårt elektroniske informasjons og nyhetsbrev men du kan selv kansellere abonnementet når som helst.
Tips: BOOK PAKKER!

Lagerleie / Tollagerleie
Ukesleien beregnes pr. kubikkmeter pr. uke for vanlig lager og for lagring på tollager. Du finner satser på prislisten vi har for tilleggstjenester.
Vanlige kunder har 7 dager fri oppbevaring på vanlig lager, mens Club JC medlemmer har 30 dagers fri oppbevaring på vanlig lager. For tollager er prisen den samme for alle kunder. Lagerleie faktureres kun på hele uker. Det betyr at 1-7 dager over tiden = 1 uke, 8-14 dager = 2 uker osv.

Destruksjon og ubetalte varer
Varer som blir liggende på tollager mer enn 6 måneder uten at kunden gjør forsøk på å få ordnet fortolling, papirer eller annet som mangler blir sendt til destruksjon eller forsøkt solgt for å dekke våre utgifter med varen. Alle kunder får en varsel 14 dager før dette skjer og således en siste frist til å ordne dette. Pris for destruksjon finner du her.
Destruksjonen blir overvåket av lokale tollmyndigheter. Alle varer som er forbudt å innføre til landet eller som krever helt spesielle tillatelser vil bli destruert og ikke forsøkt solgt.

Forsikring og krav
Transportforsikring kan tegnes separat ved booking. Forsikringen tegnes basert på ønsket forsikringssum ved booking. Denne kan ikke overstige varens reelle verdi.
ICC A for new goods
ICC C for used goods
Gods må være tilstrekkelig emballert, dette er avsenders og mottakers ansvar. Er godset utilstrekkelig emballert vil man i ytterste tilfelle ikke erstatte selv om forsikring er tegnet. Emballasjen skal alltid stå i stil med reiseveien godset skal gjennom. Med frakt helt fra en stat i USA og frem til et postnummer i Skandinavia så tilsier dette at alt bør emballeres meget godt. Spesielt uhåndterlig eller tunggods som ikke kommer på pall bør avsender være ekstra oppmerksom på. Det er kjøpers ansvar og videreformidle denne informasjonen. Minimumssats på pakkeforsikring er 120 NOK/SEK/DKK. For kunder som henter pakker selv på terminal i Halden er det et krav at alt godset skal sjekkes ved henting. Er det ikke gjort merknader om skade ved utlevering, er godset å betrakte som komplett og uskadet og ansvaret for godset overføres til den som henter dette. OBS! forsikring kan kun tegnes pr. batch, det betyr at hvis du som kunde mottar gods fra samme ordre på forskjellige dager og godset kommer inn etter at en fly eller sjøbatch er lukket så vil det tegnes ny forsikring på ditt gods som vil som minimum ha en minstepremie.

Følgende punkter gjelder vedrørende merking og innpakking av varer.
Hvert enkelt kolli av varene skal tydelig angi følgende:
Avsenders og mottakers navn og adresse
Hvilken side som er «opp» eller «ned» på kolliet
Varenes farlighetsgrad, angitt med internasjonale symboler
Tyngdepunktsangivelser
Løfteanvisninger
Dersom varenes beskaffenhet krever det, skal hvert enkelt kolli også inneholde særskilte anvisninger om behandling av varene, f.eks. at de skal behandles spesielt varsomt, eller at de ikke skal utsettes for bestemte typer påvirkning, som fuktighet, varme, slag, støt o.l. Ved internasjonale transporter skal varene være merket på engelsk. Varene skal være innpakket, emballert og sikret slik at de kan tåle normale og påregnelige transportpåkjenninger.
For varer under 10 kg / 50 dm3 gjelder:
Det skal være minimum 2 cm med emballasje, inkl. støtdempende materialer rundt varen.
For varer fra 10 – 35 kg / 51 – 175 dm3 gjelder:
Det skal være minimum 5 cm med emballasje, inkl. støtdempende materialer rundt varen.
For varer over 35 kg / 175 dm3 gjelder:
Det skal være minimum 5 cm med emballasje, inkl. støtdempende materialer rundt varen. Varen skal være plassert på pall eller komme i kasse som kan løftes ved bruk av jekketraller eller truck.

Egenandeler ved skade: kjøretøy 6000 NOK, pakker og stykkgods 250 NOK, paller 950 NOK.

Alle oppdrag utføres i henhold til Incoterms / NSAB 2000.
1. Ansvar. JetCarrier ansvar reguleres av det gjeldende lands transportlovgivning og Incoterms / NSAB 2000. I henhold til vegfraktloven og NSAB 2000 er JetCarrier ansvar ved skade og tap begrenset til 8,33 SDR, og ved forsinkelse til fraktbeløpet. Ansvarsbegrensningene i NSAB 2000 skal også gjelde for kontraktsbrudd som ikke omfattes av den gjeldende transportlovgivning eller Incoterms / NSAB 2000. JetCarrier anser gods som forsinket når det oppstår lengre enn 6 uker leveringstid på flygods og 16 uker for sjøgods. Leveringstiden gjelder fra godset er registrert inn i våre systemer i USA. For kjøretøy gjelder fristen fra datoen vi anser at alle nødvendig papirer for å klarere kjøretøyet for eksport, er mottatt.
2. Ved bruk av JetCarrier.com ansvarer JetCarrier Inc for mottak av gods i terminal i Delaware USA, eksport og frakt. JetCarrier Inc ansvarer for at godset blir signert for ved mottak og at godset sendes til kundens registrerte hjem eller firma adresse. JetCarrier Inc overtar ansvaret for godset etter signert mottak og overtar samtidig den juridiske eienderett av godset fram til endelig leveranse hos kunden. JetCarrier INC i Delaware regner ikke gods som mottatt før det er registrert inn i JetCarrier systemet. At godset er signert for i USA anses kun som et foreløpig mottak og ikke et bekreftet mottak av gods.
3. Reklamasjon. Den som vil kreve erstatning for
(a) synlig tap eller skade, må gi JetCarrier melding om skaden og skadens art ved utlevering. Ved utlevering fra underleverandør (f.eks. PostNord) må det noteres i PN sitt system at det er skade ved utlevering.
(b) skjult tap eller skade, må meldes JetCarrier  skriftlig senest 4 timer etter utleveringen. Ved utlevering fra underleverandør (f.eks. PostNord) må det noteres i PN sitt system at det er registrert skjult skade etter utlevering. Fristen er fortsatt 4 timer etter utlevert gods.
(c) forsinket utlevering, må meldes JetCarrier Inc  skriftlig innen 7 dager etter at godset ble stilt til hans rådighet, hvis ikke går kravet tapt.
Dersom det er gitt kvittering på transportdokumentet uten anmerkninger, skal det legges til grunn at godset ved utleveringen var i den stand som transportdokumentet angir, med mindre mottakeren kan bevise noe annet. Reklamasjoner på faktura må for å kunne gjøres gjeldende, fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold, og senest innen forfallsdato.
Alle skadesaker behandles kun digitalt pga. dokumentasjonskravet i slike saker, etter første kontakt med informasjon om at en skade er oppstått så må den som vil kreve erstatning forholde seg til digital kommunikasjon med vår skadeavdeling. Emnefeltet fra vår skadeavdeling må beholdes hele veien, e-poster som ikke kommer som svar på opprinnelig skade e-post blir slettet.
4. Sikkerhetsrett for fordringer som har oppstått i kontraktsperioden, har JetCarrier tilbakeholdsrett/panterett i sendinger til fordringene er dekket, til sikkerhet for fraktbeløpet og for øvrige fordringer på oppdragsgiveren.
5. Oppdragsgivers betalingsplikt: Uansett hva som gjelder for oppdragsgiverens betalingsplikt ifg. inngått betalingsavtale eller fraktavtale med andre enn JetCarrier, plikter oppdragsgiveren på anmodning å betale JetCarrier  tilgodehavende mot nødvendig dokumentasjon.
6. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Søndre Østfold tingrett som verneting.
7. Ved å ta i bruk våre tjenester aksepterer du at Jetcarrier AS fortoller varen på vegne av deg til fastsatte priser.

Les også mer om evt. restriksjoner som måtte berøre våre vilkår.

Vegfraktloven

    • NSAB2015

Incoterms

GDPR

Vi reserverer oss for eventuelle skrivefeil på våre nettsider.
Denne siden inneholder forenklede vilkår. Komplette vilkår som samfaller med forenklede kan sendes på forespørsel.